KLAUZULA INFORMACYJNA DLA FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Konrad Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Movement Academy Konrad Wieczorek, NIP 8711745052, z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (33-200) przy ul. Sportowej 15 (dalej jako: Movement Academy). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Movement Academy można kierować na adres e-mail: lub adres siedziby Movement Academy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie. Podanie adresu e-mail jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, będziemy przetwarzać go w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu Movement Academy jako administratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO). Podanie imienia jest dobrowolne, a podając te dane w formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie w wyżej wskazanym celu przez Movement Academy (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci wypełnienia pól fakultatywnych i przesłanie formularza zawierającego wypełnione pola fakultatywne).

Movement Academy będzie przetwarzać dane Użytkownika kierującego zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi;

  • dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Movement Academy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (zatem w postaci zabezpieczenia roszczeń), jakie mogą wyniknąć w związku z prowadzoną korespondencją, w tym dla udokumentowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa z zasadą rozliczalności wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi Movement Academy zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych i usług wsparcia systemów informatycznych. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Movement Academy narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez podania adresu e-mail Movement Academy nie będzie mógł udzielić odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego. W przypadku podania imienia, brak podania tej informacji nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Państwa.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Movement Academy w Polityce Prywatności.