REGULAMIN
BOOTYMAKER 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) ustanawia ogólne warunki oraz zasady realizacji sprzedaży towarów i usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną osobom fizycznym, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem sklepu internetowego: www. bootymaker.pl przez:  działalność gospodarczą  MOVEMENT ACADEMY, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Sportowa 15, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, posiadającego NIP: 8711745052 oraz REGON: 366944418. 
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego zaleca się uważne zapoznanie
  z treścią poniższego Regulaminu. 
 3. Wyrażeniom użytym w Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:
  CENA – umieszczona obok informacji o Towarze cena brutto, nieuwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru oraz innych kosztów wskazanych za zasadach niniejszego Regulaminu,
  DNI ROBOCZE – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
  DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru lub Usługi określonej w Zamówieniu, w tym za pośrednictwem dostawcy.
  SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.bootymaker.pl/sklep.
  SPRZEDAWCA – Konrad Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOVEMENT ACADEMY Konrad Wieczorek, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Sportowa 15, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, posiadający NIP: 8711745052 oraz REGON: 366944418.
  FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający bezpośredni kontakt Klienta ze Sprzedawcą.
  KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu i oferowanych w nim usług.
  KONSUMENT – Klient będący nabywcą towarów bądź usług świadczonych przez Sprzedawcę na podstawie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego).
  KONTO KLIENTA – konto Klienta założone w Sklepie w wyniku rejestracji – są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, a także umożliwiające dostęp do usług dodatkowych na zasadach niniejszego Regulaminu.
  KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary lub Usługi do zakupu, w ramach którego także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
  NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientowi dostęp do treści marketingowych oferowanych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierająca automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach i wydarzeniach świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  PRZEDSIĘBIORCA POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA KONSUMENCKIE – Klient zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  REJESTRACJA – czynność faktyczna dokonana na zasadach niniejszego Regulaminu, prowadząca do założenia przez Klienta Konta Klienta w Sklepie za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie, umożliwiającego utworzenie Konta Klienta.
  SUBSKRYPCJA – usługę sprzedaży abonamentu na dostęp do usługi „Bootymaker Academy” oraz „Membership Payment” w określonych odstępach czasu zgodnie z aktualną ofertą Sprzedawcy.
  TOWAR – rzecz ruchoma – produkt stanowiący przedmiot umowy zawartej przez Sprzedawcę z Klientem.
  TRWAŁY NOŚNIK – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  UMOWA – umowa sprzedaży Towaru lub Usługi między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług oraz umowę o dzieło. Umowa zawierana jest z Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenckie w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  USŁUGA – działalność lub korzyść niemająca charakteru materialnego, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie zawartej Umowy.
  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów lub Usług na odległość, składane za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  – zasady Rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu,
  – zasady oraz warunki składania Zamówień na Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedawcę,
  – zasady i warunki zawierania oraz realizacji Umów z wykorzystaniem usług świadczonych
  w ramach Sklepu,
  – zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  w szczególności polegające na założeniu i utrzymywaniu Konta Klienta oraz świadczenia usług dodatkowych, za pośrednictwem Sklepu. 
 1. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.). 
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła. 
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na łamach Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, obraźliwych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. 
 5. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne. Na wyjątki w zakresie odpłatności za określone funkcjonalności w ramach korzystania ze Sklepu wskazują postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 6. Działalność Sprzedawcy polegająca na sprzedaży Towarów lub świadczeniu Usług na odległość jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. Szczegółowy wykaz miejsc prowadzenia działalności w ramach niniejszego Regulaminu określa Sprzedawca.
 7. Dostępność Sklepu, w tym do oferowanych za jego pośrednictwem materiałów audiowizualnych, dla Klienta przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.
 8. Dla dokonania dodatkowych ustaleń z Klientem poza ramami niniejszego Regulaminu wymagane jest zawarcie przez strony pisemnego porozumienia, aneksu do Umowy bądź wymiany korespondencji e-mailowej, z której wynika obustronne zaakceptowanie odmiennych, ustalonych warunków współpracy.
 9. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§2 

KONTAKT ZE SKLEPEM

  1. Sklep jest prowadzony, monitorowany oraz administrowany przez Sprzedawcę (w tym w zakresie ochrony danych osobowych).
  2. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie Klient może w dowolnej chwili podejmować kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
   – formularza kontaktowego dostępnego za pośrednictwem Sklepu,
   – na adres e-mail: kontakt@bootymaker.pl,
   – pocztą tradycyjną na adres: Sportowa 15, 33-200, Dąbrowa Tarnowska. 
  3. Usługa Formularza kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
  4. Celem prawidłowego dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza kontaktowego, należy podać następujące dane oraz potwierdzić przekazanie treści zgłoszenia za pośrednictwem przycisku „Wyślij”:
   – 
   Imię,
   – adres e-mail właściwy do korespondencji ze Sprzedawcą,
   – treść wiadomości. 
  1. Kopia wiadomości Klienta przekazywana Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego zostaje automatycznie przesłana do wiadomości Klienta na wskazany przez niego adres e-mail  jako potwierdzenie jej przekazania.  
  2. Adresem Klienta właściwym do korespondencji ze Sprzedawcą jest adres poczty elektronicznej e-mail wskazany w Formularzu kontaktowym za pośrednictwem Sklepu, za  pośrednictwem którego została wszczęta korespondencja Klienta ze Sprzedawcą lub też wskazany do korespondencji za pośrednictwem formularza rejestracji Konta Klienta. W przypadku rejestracji Konta Klienta – adresem właściwym do korespondencji jest adres podany podczas procedury rejestracji. Sprzedawca nie odpowiada za skutki podania niewłaściwego lub błędnego adresu
   e-mail do kontaktu przez Klienta.  
  3. Rezygnacja z nieodpłatnej Usługi Formularza kontaktowego, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

§3 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  – posiadanie urządzenia końcowego – sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet,
  – posiadanie zaktualizowanego oprogramowania i przeglądarki internetowej w wersji minimum: Microsoft Edge albo najnowszej dostępnej wersji Mozilla Firefox lub Google Chrome,
  – posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  – posiadanie włączonej obsługi plików cookies,
  – posiadanie łącza internetowego o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 1. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 640×1136 pikseli.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://bootymaker.pl/polityka-prywatnosci/. 

§4 

KONTO KLIENTA

  1. Rejestracja Konta w ramach Sklepu jest opcjonalna, jednakże celem korzystania z zakresu pełnej funkcjonalności Sklepu wymaganym jest dokonanie rejestracji Konta Klienta. Złożenie Zamówienia przez Klienta na oferowane Towary jest możliwe bez dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.  
  2. Rejestracja Konta Klienta umożliwia Klientowi korzystanie z następujących funkcjonalności Sklepu:
   – śledzenia statusu złożonych Zamówień za pośrednictwem Sklepu,
   – przeglądania archiwalnych Zamówień,
   – modyfikowania danych rejestracyjnych,
   – funkcji przypomnienia hasła,
   – śledzenia oferty Sklepu, w tym w szczególności dostępu do aktualnych informacji w ramach prowadzonej działalności przekazywanych za pośrednictwem płatnej części bloga internetowego Sklepu w ramach Usługi „Membership Payment”,
   – dostępu do płatnej części nagrań zestawów treningowych oraz planów dietetycznych w ramach oferowanych Usług za pośrednictwem Sklepu. 
  3. Rejestracja Konta odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego za pośrednictwem Sklepu. Możliwym jest przeprowadzenie rejestracji Konta Klienta podczas składania Zamówienia na Towary lub Usługi oferowane za pośrednictwem Sklepu. 
  4. Procedura Rejestracji Konta wymaga od Klienta podania następujących danych:
   – imienia,
   – nazwiska,
   – adresu e-mail,
   – hasła (wraz z jego powtórzeniem),
   – potwierdzenia zapoznania się z warunkami niniejszego Regulamin oraz akceptacji jego treści.
  5. Warunkiem rejestracji Konta Klienta jest wskazanie przez Klienta wszystkich wymaganych powyżej danych.
  6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
  7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane m.in. na adres Sklepu za pośrednictwem korespondencji e-mail: kontakt@bootymaker.pl. 
  8. Po przeprowadzeniu procedury Rejestracji, Klient otrzymuje wiadomość na podany przez niego adres e-mail potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją jego aktywacji.
  9. Aby uaktywnić założone Konto należy wykonać polecenia przekazane za pomocą przesłanej wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostaje nieaktywne. 
  10. Klient w każdym czasie może zażądać usunięcia Konta Klienta od Sprzedawcy. 
  11. Klient, który dokonał Rejestracji usługi Konta Klienta może zgłosić Sprzedawcy w każdym czasie żądanie usunięcia Konta za pośrednictwem: Formularza kontaktowego, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 30 dni od zgłoszenia żądania.

§5

TOWARY I USŁUGI 

 1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu działalność z zakresu branży fitness, zgodnie z aktualną ofertą Sprzedawcy w postaci:
  – Usług treningowych, w ramach odpłatnej sprzedaży spersonalizowanych planów treningowych w formie online z dostępem czasowym (określonym),
  – Usług z zakresu dietetyki, w ramach odpłatnej sprzedaży spersonalizowanych planów dietetycznych w formie online z dostępem czasowym (określonym),
  – Usługi odpłatnej subskrypcji dostępu do platformy treningowej z gotowymi nagraniami treningów i planami dietetycznymi („Bootymaker Academy”),
  – Usługi Membership Payment – zawierającej płatny dostęp do bloga o tematyce zdrowia oraz fitness,
  – Sprzedaży Towarów w postaci akcesoriów i sprzętu przeznaczonych do przeprowadzenia treningu fitness.
 2. Informacje o aktualnych oferowanych przez Sklep Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług, ich dostępności, warunkach gwarancji i innych usług posprzedażowych (w tym sposobach ich realizacji) oraz przewidzianych rabatach oraz upustach. 
 3. Informacje, o których mowa w ust. 3 powyżej, dotyczące Usług z zakresu dietetyki określonych w §5 ust. 1 lit. b Regulaminu każdorazowo zawierają szczegółowe komunikaty odnośnie typu diety, wskazań zdrowotnych do jej zamówienia, a także szczegółowe zastrzeżenia odnośnie konieczności zasięgnięcia indywidualnej porady lekarskiej i dietetycznej celem jej wdrożenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych o stanie zdrowia oraz tolerancji pokarmowych mających wpływ na przygotowanie Usługi z zakresu dietetyki, a także za korzystanie z niej wbrew wskazaniom zdrowotnym Klienta, w tym wbrew komunikatom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów i Usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierając podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy Towaru oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Sprzedawca ma prawo do udzielania rabatów na poszczególne Towary lub Usługi oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 6. Koszty przesyłki podawane są w sposób odrębny dla każdego Zamówienia.
 7. Informacje o Towarach podane za pośrednictwem Sklepu – w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 8. Sprzedawca może dokonywać zmian w zakresie opisów i cen oferowanych Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów i Usług zamówionych przed datą dokonania zmiany.
 9. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmian danych dostępnych za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności prezentowanych materiałów audiowizualnych, w dowolnie wybranym przez siebie momencie, po wcześniejszym uprzedzeniu Klientów za pośrednictwem Sklepu. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre materiały audiowizualne mogą być dostępne w ramach Sklepu jedynie przez określony czas ze względu na ograniczenia prawne nałożone przez właścicieli treści. Zmiany, modyfikacje lub aktualizacje zawartości dostępnej za pośrednictwem Sklepu oraz inne zmiany wyglądu Sklepu nie uważa się za zmianę Umowy lub zakresu świadczonych Usług.
 10. Sprzedawca oświadcza, że w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu mogą zostać uruchomione usługi dodatkowe, np. w postaci treningów na żywo i mogą one być udostępniane Klientowi bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Klient przyjmuje do wiadomości, że zmiany w usługach dodatkowych są uzależnione od aktualnie przyjętych decyzji Sprzedawcy i nie stanowią zmiany Umowy.
 11. Korzystanie z Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu wymaga pozostawania zalogowanym w Koncie Klienta podczas tego korzystania. 

§6 

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie Klient może składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu po przejściu pełnej procedury składania Zamówienia. 
 2. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu. 
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów i Usług jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. 
 4. Po dodaniu do Koszyka wybranych przez Klienta Towarów i Usług należy przejść do wypełnienia formularza Zamówienia. 
 5. Do złożenia Zamówienia na Usługi oferowane za pośrednictwem Sklepu wymagana jest rejestracja przez Klienta Konta Klienta. Założenie Konta Klienta jest możliwe podczas składania Zamówienia na wybraną Usługę. 
 6. Celem wypełnienia formularza Zamówienia na Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu bez rejestracji Konta Klienta wymagane jest podanie następujących danych:
  – imienia,
  – nazwiska,
  – adresu zamieszkania/dostawy (ulica, miasto, kod pocztowy),
  – adresu e-mail. 
 7. Celem pełnego złożenia Zamówienia na Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest zapoznanie się oraz akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu. O zapoznaniu się i akceptacji warunków Regulaminu oraz Polityki prywatności Klient oświadcza w drodze zaznaczenia odpowiedniego pola formularza. 
 8. Podczas składania Zamówienia na Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu bez korzystania z usługi Konta, Klient ma możliwość wyrażenia zgody na:
  – rejestrację Konta Klienta,
  – zawarcie umowy o nieodpłatną subskrypcję usługi Newslettera, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu (dotyczy również składania Zamówienia na Usługi oferowane za pośrednictwem Sklepu).
  – dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 9. Do korzystania z funkcjonalności śledzenia statusu złożonych Zamówień za pośrednictwem informacji przekazywanych drogą e-mailową nie jest wymagane posiadanie Konta Klienta. Informacje te będą przekazywane Klientowi przez Sprzedawcę stosownie do postępów w ramach realizacji złożonego Zamówienia na każdym jego etapie. 
 10. W przypadku składania Zamówienia na Usługi oferowane za pośrednictwem Sklepu, po dokonaniu rejestracji Konta Klienta celem złożenia Zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych:
  – 
  imienia,
  – nazwiska,
  – adresu e-mail, 
 11. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzanych danych. 
 12. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, przed dokonaniem złożenia Zamówienia wyświetlone zostanie jego podsumowanie zawierające:
  – wskazanie zamówionego Towaru bądź Usługi (w tym jego ilość, specyfikację dodatkową wraz z uwagami Klienta, a także w przypadku zamówienia Usługi – minimalny czas jej trwania),
  – informację o łącznej cenie za wybrany Towar/Usługę i Dostawie, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
  – dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania  – w przypadku Zamówienia na Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu),
  – sposób płatności,
  – sposób i adres Dostawy w przypadku Zamówienia na Towary. 
 13. Klient składa Zamówienie poprzez wysłanie wypełnionego formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”.
 14. Po wybraniu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przycisku „Zamawiam i płacę” Klient przenoszony jest do portalu właściwego operatora płatności celem dokonana opłaty za złożone Zamówienie. 
 15. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 16. Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy utrwaloną w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 17. Po potwierdzeniu Klientowi treści zaproponowanej Umowy Klient składa oświadczenie o zawarciu Umowy. 
 18. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w punkcie powyżej jest utrwalone na Trwałym nośniku. W przypadku złożenia Zamówienia na Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu, Klient składa również oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odstąpienia od Umowy oraz wyrażenia  zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 19. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia wraz potwierdzeniem dokonania płatności za złożone Zamówienie. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, zgodnie z punktem 18 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.
 20. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedawca oraz Klient. 
 21. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym Zamówieniem oraz na podstawie treści niniejszego Regulaminu. 
 22. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta. 

  §7 

DOSTAWA 

 1. Sprzedawca dostarcza nabyte Towary oraz Usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. Szczegółowy wykaz miejsc prowadzenia działalności w ramach niniejszego Regulaminu określa Sprzedawca.
 2. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta. 
 3. Dostawa Usługi oferowanej za pośrednictwem Sklepu odbywa się poprzez udostępnienie płatnej części Usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku realizacji Zamówienia na Usługę „Bootymaker Academy” oraz „Membership Payment” dostęp do Usługi nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy zgodnie z zasadami składania Zamówienia.
 4. W przypadku realizacji Dostawy na Usługi spersonalizowane (tj. określone w §5 pkt 1 lit. a i b Regulaminu) oferowane za pośrednictwem Sklepu czas ich realizacji wynosi do 7 Dni roboczych. 
 5.  Sklep realizuje Zamówienia na Towary za pośrednictwem współpracy z firmą kurierską DPD Polska
 6. Dostępność określonych form dostawy Zamówienia na Towary za pośrednictwem Sklepu uzależniona jest od typu zamówionego Towaru. Dostępność sposobów realizacji Zamówienia na Towary wskazuje się przy opisie produktu oraz w trakcie składania Zamówienia.
 1. Na okres terminu realizacji Dostawy Towaru do Klienta składa się czas pakowania Towaru oraz czas dostawy przesyłki przez dostawcę. Okres ten wynosi łącznie 7 Dni roboczych. 
 2. Szczegółowe zasady dostawy Towaru w tym terminy doręczenia są dostępne za pośrednictwem: https://www.dpd.com/pl/pl/. 
 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie Towaru przez Sprzedawcę.
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. 
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar lub Usługę jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy. Dostarczenie faktury VAT za nabyte za pośrednictwem Sklepu Usługi następuje za pośrednictwem wskazanego przez Klienta właściwego adresu e-mail,  chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§8 

PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi e-przelewem za pośrednictwem portalu www.Przelewy24.pl, https://poland.payu.com, https://stripe.com/en-pl. 
 2. W ramach Sklepu dostępna jest możliwość zakupu abonamentu w modelu Subskrypcji na Usługę „Bootymaker Academy” oraz „Membership Payment” określone w §5 pkt 1 lit. c-d niniejszego Regulaminu. 
 3. Subskrypcja określona w pkt 2 powyżej odnawialna jest na minimalny okres 1 (jednego) miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym Subskrypcji jest jeden miesiąc liczony jako 30 kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Dokonując zakupu Towarów w Sklepie, Klientowi przysługuje dodatkowa możliwość skorzystania z płatności w formie ratalnej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU. Szczegóły oferty sprzedaży ratalnej na Towary oferowane w Sklepie dostępne są pod adresem: _____________________________________. 
 5. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu całości należnej kwoty tytułem zakupu na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z wybraną metodą lub modelem płatności. 
 6. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 7. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub paragon (dokument potwierdzający sprzedaż Towaru lub Usługi), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce zgodnie z wolną Klienta. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy w przypadku realizacji Zamówienia na Usługi lub Towary, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 8. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia. Łączna cena za zamówione Towary wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.
 9. Klient zobowiązany jest dokonać niezwłocznie płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy. 
 10. Sklep nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
 11. Towar dostarczany Klientowi pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Klienta w całości ceny sprzedaży. W przypadku zgłoszenia Klientowi przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Towaru będącego własnością Sprzedającego, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.
 12. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od zawartej Umowy, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego. 

§9

NEWLETTER 

  1. Korzystanie z usługi Newslettera przez Klienta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej następuje na zasadach zakreślonych w ramach niniejszej sekcji Regulaminu. 
  2. Newsletter zawiera aktualne informacje o ofercie Usług i Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu: www.bootymaker.pl/sklep.
  3. W celu dokonania rejestracji w ramach Usługi Newsletter wymaganym jest założenie Konta Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja warunków niniejszego Regulaminu. 
  4. Podczas rejestracji Usługi Konta Klienta Klient ma możliwość wyrażenia woli korzystania z usługi Newslettera za pośrednictwem zaznaczenia odpowiedniego pola Formularza rejestracyjnego. 
  5. Po przeprowadzeniu procedury Rejestracji zgodnie z postanowieniami §4 niniejszego Regulaminu, Klient otrzymuje wiadomość na podany przez niego adres e-mail potwierdzającą zawarcie Umowy Newslettera z dalszą instrukcją jej aktywacji. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Newsletter. 
  6. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informację dotyczącą wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na Trwałym Nośniku (poprzez e-mail).
  7. Wybranie linku potwierdzającego rejestrację Usługi Newslettera powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Klienta (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Podany przez Klienta podczas przeprowadzenia rejestracji Usługi Konta Klienta e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłania kolejnych edycji Newsletterów. Dodanie adresu poczty elektronicznej Klienta do listy e-mailingowej jest równoznaczne z wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy. 
  8. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 30 dni. 
  9. Sprzedawca nie pobiera od Klienta opłat za świadczenie Newslettera. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Klienta do momentu jego rezygnacji lub wypowiedzenia usługi Newslettera przez Sprzedawcę.
  10. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link “Rezygnacja” znajdujący się w stopce każdej edycji Newslettera lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. 
  11. Spółka może wypowiedzieć Klientowi Umowę lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści jeśli Klient korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasadami współżycia społecznego.
  12. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. 
  13. Usunięcie konta pocztowego Klienta i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
  14. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Sklep za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Klienta.  
  15. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości Usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
  16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera.

§10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca posiadający uprawnienia konsumenckie ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)).
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru  (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik) lub zawarcia Umowy o świadczenie Usług. W przypadku gdy Umowa obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub częściami od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. 
 3. Ze względu na charakter Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, która jest świadczona na żądanie Klienta, w przypadku zawarcia Umowy, Sprzedawca rozpoczyna świadczenie Usług po otrzymaniu od Klienta wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę jest składane przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 4. W przypadku gdy spełnienie świadczenia zostało dokonane za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy na wypadek spełnienia świadczenia tj. Usług określonych w §5 pkt 1 lit. a-d oraz w §16 pkt 2 niniejszego Regulaminu – prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje. 
 5. W przypadku świadczeń  określonych w §5 pkt 1 lit. a-b rozpoczętych za wyraźną zgodą Klienta przed wykonaniem Usługi i upływem terminu do odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 6. Do zachowania tego terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenckich oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 7. Odstępując od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca posiadający uprawnienia konsumenckie może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od Umowy dostępnego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca posiadający uprawnienia konsumenckie może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem Sklepu przesyłając je na adres e-mail Sklepu: kontakt@bootymaker.pl .  
 9. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na Trwałym nośniku na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed przyjęciem przez Sprzedawcę oferty Klienta skutkuje zaprzestaniem wiązania oferty. 
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności,
  w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
  z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). 
 12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatności określone w pkt 11 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności w ramach przysługującego Sprzedawcy uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności określonego w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) – zmiana dyrektywy: do czasu otrzymania zwrotu Towarów. 
 13. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie z zastrzeżeniem postanowień oferty szczegółowej sprzedaży ratalnej, zgodnie z §8 ust. 4 Regulaminu. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
 14. Towar należy odesłać lub przekazać osobie do tego upoważnionej niezwłocznie, nie później niż w czasie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Termin ten zostaje zachowany, poprzez odesłanie Towaru przed upływem terminu 14 dni. W przypadku niemożliwości odesłania Towaru Sprzedawcy należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą celem dokonania odbioru przez niego Towaru na swój koszt. 
 15. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 16. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§11

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad, odpowiadając za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) na zasadach art. 556 – 576  Kodeksu cywilnego. 
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient ma prawo:
  – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  – żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 1. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszty dostarczenia rzeczy pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, od dnia stwierdzenia wady. Termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§12

GWARANCJA

 1. Towary oferowane przez Sprzedawcę są objęte 12 – miesięczną gwarancją. 
 2. Informacja dotycząca udzielenia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Sklepu w zakresie opisów poszczególnych Towarów.

§13

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Usługi, w tym w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub wynikających z zawartej Umowy, Klient może kierować do Sprzedawcy za pośrednictwem adresu korespondencji e-mail: kontakt@bootymaker.pl.
 2. Reklamowany przez Klienta Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy: Sportowa 15, 33-200, Dąbrowa Tarnowska. 
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  – imię, nazwisko Klienta, ewentualnie nazwę firmy,
  – adres zamieszkania,
  – adres e-mail Klienta,
  – datę lub numer Zamówienia,
  – opis przedmiotu reklamacji i jego uzasadnienie,
  – żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. 
 1. Podanie informacji, o których mowa w pkt 3 ma na celu ułatwienie i przyspieszenie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Jest to jedynie zalecenie Sprzedawcy i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem rekomendowanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca zaleca dołączyć do reklamacji dokument sprzedaży bądź jego kserokopię, co pozwoli ułatwić proces rozpatrzenia reklamacji.
 3. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do reklamowanych Towarów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Klientem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 
 5. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu e-mail. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane w punkcie powyżej lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem celem ich uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni. Nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie może spowodować pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza wpłynięcie reklamacji.
 7. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 8. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania przez Klienta Ceny należnej Sprzedawcy z tytułu korzystania z oferowanych Usług oraz złożonego Zamówienia na Towary.

§14

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klientów za umyślne niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klientów wyłącznie w granicach rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat. 
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody wynikłe na skutek:
   – wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojny oraz stanu klęski żywiołowej oraz niezawinionym ze strony Sprzedawcy zakłóceniem świadczenia usług telekomunikacyjnych.
   – zawinionego działania lub zaniechania Klienta, w szczególności za korzystanie ze sklepu internetowego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem,
   – zawinionego działania osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną oraz którym je powierza.
  4. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Sklepu. W zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Klient, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości Usług. Sprzedawca jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do oferowanych przez siebie Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego oraz Usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony, serwera lub oprogramowania służącego do ich świadczenia. 
  6. Funkcjonowanie Sklepu oraz Usług oferowanych za jego pośrednictwem wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Sklepu bądź Usług. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, Sprzedawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
  7. Osoby naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz warunki niniejszego Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. 
  8. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności:
   – 
   podania w trakcie Rejestracji lub składania Zamówienia w Sklepie danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
   – dopuszczenia się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
   – utrudniania innym Klientom korzystania ze Sklepu, Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym materiałów audiowizualnych  poprzez ingerencję w poszczególne elementy Sklepu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się przekazywane materiały,
   – podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł do kont innych Klientów, w tym podejmowania prób nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł,
   – udostępniania loginu lub hasła do Konta Klienta w Sklepie innym Klientom lub nieuprawnionym osobom trzecim, 
   – zamieszczania w Sklepie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się materiały oferowane za pośrednictwem Sklepu skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Sklepu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się materiały,
   – stosowanie rozwiązań (w tym urządzeń lub oprogramowania) umożliwiających korzystanie z Usług w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy),
   – naruszania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
  9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych na zasadach określonych w §1 pkt 11 Regulaminu. 

§15

PRAWO WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), udostępnianych przez Sprzedawcę lub partnerów Sprzedawcy, majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy lub jego partnerów, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy lub jego partnerów wyrażoną na piśmie.
 2. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu na terenie całego świata.
 3. Przystępując do korzystania ze Sklepu Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe Sprzedawcy lub osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
 4. W ramach Usługi „Bootymaker Academy” oraz „Membership Payment” Sprzedawca udziela Klientowi niezbywalnej, niewyłącznej i ograniczonej licencji na odtwarzanie materiałów prezentowanych za pośrednictwem Sklepu wyłącznie na własny użytek Klienta. Klient nie nabywa prawa do:
  – publicznego prezentowania, rozpowszechniania, udostępniania i wszelkiego innego wykorzystywania materiałów w jakiejkolwiek formie,
  – nagrywania lub innego utrwalania materiałów, w tym w szczególności materiałów audiowizualnych,
  – sprzedaży, najmu, dzierżawy, licencjonowania i innego rozporządzania materiałami, w tym w szczególności materiałami audiowizualnymi.
 1. Nieuprawnione wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji zagrożone jest sankcjami określonymi na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
 2. Działania Klienta wykraczające poza udzieloną licencję stanowią naruszenie Regulaminu.
 3. Korzystanie i rozporządzanie zamieszczonymi w ramach Sklepu materiałami wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy lub jego partnerów. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem korzystania ze Sklepu internetowego w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
 4. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana za pośrednictwem stronie internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 5. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§16

ROZWIĄZANIE UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych Usług drogą elektroniczną na zasadach niniejszego Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy. 
 2. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  – Formularz kontaktowy;
  – Newsletter;
  – prowadzenie Konta Klienta;
 1. Klient, który dokonał Rejestracji Konta Klienta rozwiązuje Umowę o świadczenie Usługi Konta drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli na adres korespondencji e-mail: kontakt@bootymaker.pl.  
 2. Rezygnacja z Usługi nieodpłatnej Formularza kontaktowego, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 3. Rezygnacja z Usługi Newsletter możliwa jest na zasadach określonych w §9 Regulaminu. 
 4. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie nieodpłatnych Usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia umowy na świadczenie Usług określonych w §5 pkt 1 lit. c i d w każdym czasie. Anulowanie Subskrypcji przez Klienta (skutkującej wypowiedzeniem Umowy) powoduje rozwiązanie Umowy na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku jej dokonania najpóźniej w przypadku na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

§17

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu na zasadach niniejszego Regulaminu określa Polityka prywatności Sklepu, dostępna pod adresem: https://bootymaker.pl/polityka-prywatnosci/.

§18

ZMIANY REGULAMINU

 1. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem: https://bootymaker.pl/regulamin-uslugi/ oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie go utrwalić oraz sporządzić jego wydruk.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia o zmianie.
 4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.
 5. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Klienta. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona na stronie Sklepu internetowego nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 6. Klient może doręczyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu.
 7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, Konto Klienta ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie.

§19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wskazuje się, iż Sklep nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje oraz świadczone w ramach niego Usługi nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed skorzystaniem z porad, treningów oraz gotowych jadłospisów udostępnianych w ramach Sklepu Klient musi być świadomy swojego stanu zdrowia. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem treningów skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem, w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania restrykcyjnych diet, suplementacji oraz wykonywania wymagających ćwiczeń fizycznych. Korzystanie z oferowanych za pośrednictwem Usług jest dobrowolne i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z nich wbrew wskazaniom zdrowotnym Klienta. 
 2. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)). 
 8. W przypadku jakiegokolwiek sporu w ramach zawartej Umowy bądź względem postanowień niniejszego Regulaminu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy, przy czym nie pozbawia to możliwości wytoczenia przez Klienta powództwa przed sąd właściwy miejscowo według ogólnej właściwości. 
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.21 do dnia (czas nieoznaczony).

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego
– Bootymaker 

Wzór  formularza odstąpienia od Umowy

__________________________________

miejscowość/data

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(imię i nazwisko/adres zamieszkania/adres e-mail)

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

(nazwa firmy/adres/adres e-mail)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam iż odstępuję od Umowy sprzedaży/wykonania następującego Towaru / o świadczenie następujących Usług*: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data zawarcia Umowy/odbioru Towaru*: ___________________ roku. 

Zwrotu środków z tytułu zawarcia wskazanej Umowy należy dokonać na niżej podany numer rachunku bankowego: 

_______________________________________________________________. 

_____________________________

podpis Klienta

(w przypadku przesłania formularza
na adres korespondencyjny)

(*) – niepotrzebne skreślić