POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU I PLATFORMY BOOTYMAKER

 

W Movement Academy zagwarantowanie Państwu prywatności, w szczególności ochrony Państwa danych osobowych, jest naszym priorytetem. Dokładamy wszelkich starań aby wdrożone przez nas zasady i zabezpieczenia gwarantowały poufność Państwa danych osobowych na najwyższym poziomie. Dane osobowe wykorzystujemy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (m.in. z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)).

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, której celem jest objaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów postępowania dotyczących Państwa jako Użytkowników. Wprowadzone wyrażenia oraz zwroty oznaczają:

 • Użytkownik to każdy z Państwa, odwiedzający nas serwis lub korzystający z naszych usług;
 • dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej, w sposób bezpośredni lub pośredni, do zidentyfikowania osobie fizycznej (zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO);
 • przetwarzanie to wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO);
 • serwis – strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod domeną https://bootymaker.pl/ wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w serwisie, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z oferowanych przez nasz serwis funkcjonalności;
 • Movement Academy – Konrad Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Movement Academy Konrad Wieczorek, NIP: 8711745052, z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (33-200) przy ul. Sportowej 15.

SPIS TREŚCI

W celu umożliwienia Państwu zapoznanie się z interesującą Państwa częścią niniejszej Polityki Prywatności, Movement Academy przygotowało dla Państwa spis treści dokumentu. Po kliknięciu w konkretny tytuł mogą Państwo zostać przekierowani do sekcji odpowiadającej Państwa zainteresowaniu:

MOVEMENT ACADEMY – WSZYSTKO O NAS
DANE, DO KTÓRYCH DOSTĘP MA MOVEMENT ACADEMY
UŻYTKOWNICY SERWISU BOOTYMAKER
FORMULARZ KONTAKTOWY
KONTO KLIENTA
SPRZEDAŻ
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE BOOTYMAKER
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU BOOTYMAKER
POLITYKA COOKIES SERWISU BOOTYMAKER
DODATKOWE INFORMACJE

MOVEMENT ACADEMY – WSZYSTKO O NAS

Wydawcą, operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych (w myśl art. 4 pkt 7 RODO) pozyskanych w ramach prowadzonego serwisu jest Konrad Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Movement Academy Konrad Wieczorek, NIP: 8711745052, z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (33-200) przy ul. Sportowej 15.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Movement Academy można kierować na adres e-mail: kontakt@bootymaker.pl lub adres siedziby Movement Academy.

DANE, DO KTÓRYCH DOSTĘP MA MOVEMENT ACADEMY

Movement Academy pozyskuje dane osobowe Użytkowników:

 1. bezpośrednio od Użytkownika serwisu za pomocą formularzy udostępnionych w serwisie,
 2. automatycznie w czasie korzystania przez użytkowników z serwisu przez zapisywanie w urządzaniach końcowych Użytkownika plików cookies (ciasteczka) oraz gromadzenie logów serwera www (szerzej w Polityce Cookies Serwisu BOOTYMAKER).

UŻYTKOWNICY SERWISU BOOTYMAKER

Dane Użytkowników są przetwarzane przez Movement Academy w celach statystycznych oraz analitycznych, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań. W większości statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub zanonimizowane, mogą się jednak zdarzać sytuacje, gdy dla osiągnięcia powyższych celów Movement Academy potrzebuje danych osobowych Użytkownika. Korzystanie w tych celach z danych osobowych Użytkowników posiada swoje uzasadnienie w konieczności realizacji prawnie uzasadnionego interesu Movement Academy w postaci prowadzenia działań statystycznych i analitycznych mających na celu dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkowników oraz rozwój Movement Academy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zebrane w tym celu dane wykorzystywane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu osiągnięcia wyżej wskazanych celów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Aby złożyć sprzeciw, skontaktuj się z nami za pomocą naszego adresu e-mail bądź pisemnie, pocztą tradycyjną.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak ich podania może jednak skutkować utrudnieniami w korzystaniu z serwisu lub w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi Movement Academy zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych lub hostingowych. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dane Użytkowników są pozyskiwane za pomocą cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies). Takie cookies pochodzą z serwerów podmiotów współpracujących z serwisem Movement Academy, które posiadają siedzibę lub centra danych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane te mogą być w takich przypadkach przetwarzane poza EOG, przy czym Movement Academy zapewni poszanowanie prywatności Użytkowników w przypadku przetwarzania danych poza EOG. Więcej informacji o plikach cookies w Polityce Cookies Serwisu BOOTYMAKER.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są przez Movement Academy w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza.

Podanie adresu e-mail jest niezbędne dla otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, brak jego podania uniemożliwia przekazanie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza. Movement Academy będzie przetwarzać go w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu Movement Academy, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – na tej podstawie przetwarzamy adres e-mail Użytkownika do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Aby złożyć sprzeciw, skontaktuj się z nami za pomocą naszego adresu e-mail bądź pisemnie, pocztą tradycyjną).

Podanie przez Użytkownika imienia lub nazwy czy dodatkowych danych osobowych w treści zapytania jest dobrowolne, a podając te dane w formularzu Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie w wyżej wskazanym celu przez Movement Academy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci wypełnienia pól fakultatywnych i przesłania formularza z wypełnionymi polami) – na tej podstawie przetwarzamy dodatkowe dane osobowe Użytkownika podane za pośrednictwem formularza do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Aby wycofać zgodę, skontaktuj się z nami za pomocą naszego adresu e-mail bądź pisemnie, pocztą tradycyjną.

Movement Academy może przetwarzać dane Użytkownika kierującego zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego również w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją z Użytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym dla wykazania faktu posiadania odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz realizacją obowiązków administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi Movement Academy zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych lub hostingowych. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi Movement Academy zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

KONTO KLIENTA

W ramach serwisu Movement Academy udostępnił Użytkownikowi możliwość założenia konta klienta. Usługa konta klienta jest świadczona w oparciu o regulamin dostępny w serwisie, na zasadach i zgodnie z warunkami tam opisanymi.

Podanie danych Użytkownika tj. adres e-mail jest niezbędne dla założenia konta klienta. Brak podania z jakiegokolwiek powodu wskazanych danych osobowych uniemożliwia zawarcie z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług konta użytkownika i korzystania z usług dostępnych dla Użytkowników, którzy zarejestrowali konto.

Movement Academy będzie przetwarzać wyżej wskazane dane na podstawie niezbędności do zawarcia i wykonywania umowy w postaci założenia i obsługi konta klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – na tej podstawie przetwarzamy dane Użytkownika do czasu zakończenia świadczenia usługi lub do czasu skutecznego żądania usunięcia konta klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Aby złożyć żądanie usunięcia konta klienta, skontaktuj się z nami za pomocą naszego adresu e-mail bądź pisemnie, pocztą tradycyjną.

Pozostałe dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika w ramach konta użytkownika, a niepowiązane bezpośrednio z usługami świadczonymi przez Movement Academy, mogą być przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na wypełnieniu dodatkowych pól i pól fakultatywnych w ramach obsługi konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych lub do czasu usunięcia tych danych osobowych z konta użytkownika, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Movement Academy może przetwarzać dane Użytkownika posiadającego aktywne konto klienta również w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją z Użytkownikiem i faktem oraz warunkami świadczenia usług, w tym dla wykazania faktu posiadania odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz realizacją obowiązków administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi Movement Academy zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

SPRZEDAŻ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

Movement Academy w ramach serwisu BOOTYMAKER udostępnił Użytkownikom zalogowanym możliwość zamówienia produktów fizycznych i usług świadczonych przez Movement Academy, w tym związanych z czasowym programem partnerskim. W ramach serwisu zalogowany Użytkownik ma możliwość, na zasadach opisanych w regulaminie serwisu:

 • zamówienia produktów fizycznych oferowanych w sklepie internetowym BOOTYMAKER;
 • zamówienia dostępu do produktów wirtualnych;
 • zamówienia dostępu do produktów i usług dostępnych w systemie programu partnerskiego (dostęp wyłącznie dla subskrybentów programu partnerskiego);
 • zamówienia dostępu do treningów personalizowanych;
 • zamówienia dostępu do diet personalizowanych.

Sprzedaż za pośrednictwem serwisu BOOTYMAKER odbywa się co do zasady na podobnych zasadach i warunkach, niezależnie od nabywanego produktu lub usługi, z zastrzeżeniem pewnych szczególnych okoliczności, związanych z rodzajem wybranego produktu lub usługi. Poniżej Movement Academy przedstawia szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników składających zamówienia za pośrednictwem serwisu.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy, a zatem dla skorzystania z naszych produktów i usług (jest warunkiem zawarcia umowy), w zakresie zaś rozliczenia zawartej umowy jest obowiązkiem ustawowym. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy z Movement Academy.

Produkty fizyczne – sklep internetowy

W przypadku zamówienia produktu fizycznego za pośrednictwem platformy, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań na żądanie Użytkownika prowadzących do zawarcia umowy oraz podjęcie działań związanych z realizacją zawartej umowy o sprzedaż produktu fizycznego, w tym również organizacji i przygotowania wysyłki produktu do Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy;
 • realizacji obowiązków, jakie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego spoczywają na Movement Academy, związanych z rozliczeniem księgowo-rachunkowym zawartej umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano rozliczenia (art. 74 ustawy o rachunkowości);
 • ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z zawartą umową sprzedaży i jej realizacją, w tym dla wykazania faktu realizacji obowiązków administratora danych zgodnie z zasadą rozliczalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Dane osobowe Użytkownika zamawiającego produkty fizyczne mogą być ujawniane dostawcom systemów i bramek płatniczych: STRIPE oraz PayU, w zależności od tego, jaką metodę płatności wybierze Użytkownik.

Movement Academy informuje, że w związku z wyborem sposobu płatności może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użytkownika, w tym np. numer rachunku bankowego czy nazwę banku, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowi, informację o udzieleniu finansowania ratalnego dla dokonanego zakupu – informacje te  Movement Academy pozyska bezpośrednio od banku, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy, lub od operatora PayU.

Dane osobowe Użytkownika zamawiającego produkty fizyczne zostaną udostępnione operatorowi pocztowemu, DPD Polska Sp. z o.o., który w związku z umową zawartą z Movement Academy świadczy usługi kurierskie i dostarcza Użytkownikom zamówione produkty.

Dane osobowe Użytkowników zamawiających produkty fizyczne mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym, z którymi Movement Academy zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym hostingodawcy oraz podmiotowi świadczącemu usługi wsparcia IT.

Produkty wirtualne – dostęp do programów treningowych niepersonalizowanych

W przypadku zamówienia produktów wirtualnych w postaci treningów niepersonalizowanych, za pośrednictwem platformy, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań na żądanie Użytkownika prowadzących do zawarcia umowy oraz podjęcie działań związanych z realizacją zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie udzielenia dostępu do programów treningowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez czas subskrypcji. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie platformy;
 • realizacji obowiązków, jakie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego spoczywają na Movement Academy, związanych z rozliczeniem księgowo-rachunkowym zawartej umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano rozliczenia, zatem od końca roku, w którym wypowiedziano subskrypcję lub subskrypcja ustała, zgodnie z postanowieniami regulaminu platformy (art. 74 ustawy o rachunkowości);
 • ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z zawartą umową i jej realizacją, w tym dla wykazania faktu realizacji obowiązków administratora danych zgodnie z zasadą rozliczalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Dane osobowe Użytkownika zamawiającego produkty wirtualne w postaci treningów niepersonalizowanych będą ujawniane dostawcy systemu płatniczego: STRIPE, umożliwiającego comiesięczną opłatę subskrypcji.

Dane osobowe Użytkowników zamawiających produkty wirtualne w postaci treningów niepersonalizowanych mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym, z którymi Movement Academy zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym hostingodawcy oraz podmiotowi świadczącemu usługi wsparcia IT.

Produkty wirtualne – dostęp do diet niepersonalizowanych

W przypadku zamówienia produktów wirtualnych w postaci diet niepersonalizowanych za pośrednictwem platformy, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań na żądanie Użytkownika prowadzących do zawarcia umowy oraz podjęcie działań związanych z realizacją zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie udzielenia dostępu do programu diety – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez czas subskrypcji, tj. do czasu wyczerpania liczby dostępnych pobrań. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie platformy;
 • realizacji obowiązków, jakie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego spoczywają na Movement Academy, związanych z rozliczeniem księgowo-rachunkowym zawartej umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano rozliczenia (art. 74 ustawy o rachunkowości);
 • ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z zawartą umową i jej realizacją, w tym dla wykazania faktu realizacji obowiązków administratora danych zgodnie z zasadą rozliczalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Dane osobowe Użytkownika zamawiającego produkty wirtualne w postaci diet niepersonalizowanych mogą być ujawniane dostawcom systemów i bramek płatniczych: STRIPE oraz PayU, w zależności od tego, jaką metodę płatności wybierze Użytkownik.

Movement Academy informuje, że w związku z wyborem sposobu płatności może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użytkownika, w tym np. numer rachunku bankowego czy nazwę banku, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowi – informacje te  Movement Academy pozyska bezpośrednio od banku, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy.

Dane osobowe Użytkowników zamawiających produkty wirtualne w postaci diet niepersonalizowanych mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym, z którymi Movement Academy zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym hostingodawcy oraz podmiotowi świadczącemu usługi wsparcia IT.

Zamówienia anulowane

W przypadku anulowania zamówienia złożonego za pośrednictwem serwisu BOOTYMAKER, Movement Academy będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika, zgromadzone w ramach formularza zamówień, przez okres 30 dni od dnia anulowania zamówienia lub od dnia, w którym upłynął termin płatności za złożone zamówienie (bezskuteczny upływ terminu płatności stanowi podstawę do anulacji zamówienia bezpośrednio przez Movement Academy), dla ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek ze składanym zamówieniem i procesem jego anulacji, w tym dla wykazania faktu posiadania odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz realizacji innych obowiązków administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W takich przypadkach dane osobowe Użytkowników są ujawniane przez Movement Academy wyłącznie podmiotom wspierającym, z którymi Movement Academy zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym hostingodawcy oraz podmiotowi świadczącemu usługi wsparcia IT.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE BOOTYMAKER

Movement Academy prowadzi stronę internetową typu Fanpage w portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram. Wykorzystujemy te podstrony do przekazywania najważniejszych informacji w zakresie oferowanych produktów i usług oraz utrzymania komunikacji z Użytkownikami. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem .

Movement Academy wykorzystuje również wtyczkę portalu Facebook i Instagram w ramach swojego serwisu. Wtyczka umożliwia przekierowanie z serwisu bezpośrednio na Fanpage’a BOOTYMAKER w portalu Facebook oraz profilu BOOTYMAKER na Instagramie.

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, sygnatura C-210/16) oraz w związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV, sygnatura C-40/17), Movement Academy informuje, że współadministratorem danych osobowych Użytkowników jest również Facebook Ireland Ltd (dalej jako: Facebook).

Z treścią wyroku C-210/16 można zapoznać się na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-210/16.

Z treścią wyroku C-40/17 można zapoznać się na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Movement Academy w ramach współpracy z Facebook częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, częściowo zaś z profili Użytkowników w portalu społecznościowym Facebook.com lub Instagram.com.

 1. W zakresie, w jakim Movement Academy pozyskuje dane bezpośrednio od Użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla Użytkownika. Użytkownik może korzystać z Fanpage’a, Instagrama oraz serwisu BOOTYMAKER nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy Użytkownik tylko przegląda Fanpage’a, Instagrama lub serwis BOOTYMAKER, nie podejmując interakcji z nimi, np. za pomocą przycisków „Lubię to” lub „Obserwuj” na Facebooku).
 2. W zakresie, w jakim Movement Academy pozyskuje dane Użytkowników z profili w portalach społecznościowym Facebook i Instagram, ujawnieniu będą podlegały wszystkie dane zamieszczone przez Użytkownika w jego profilu w portalu Facebook lub Instagram, oznaczone jako „Publiczne” lub te, które Użytkownik wyraźnie udostępni za pośrednictwem swojego profilu, oznaczając ustawienia prywatności w taki sposób, że Movement Academy będzie mogło zapoznawać się z nimi. Dane te Movement Academy będzie uzyskiwał od Facebook w oparciu o zgodę Użytkownika (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie Użytkownika, tj. użycie przycisków „Lubię to” lub „Obserwuj”) lub w trybie pozyskiwania danych w sposób oczywiście upublicznionych.

Movement Academy może również uzyskiwać dane o Użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook. 

Dane osobowe ujawniane przez Użytkownika w ramach Fanpage’a BOOTYMAKER oraz Instagram BOOTYMAKER będą przetwarzane przez Movement Academy w celu przekazywania najważniejszych informacji w zakresie oferowanych produktów i usług oraz utrzymania komunikacji z Użytkownikami, tj. promocji swoich produktów i usług oraz komunikacji z Użytkownikami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  czyli dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Movement Academy). Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika z profilu Użytkownika w mediach społecznościowych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Movement Academy informuje również, że w związku z funkcjonowaniem portalu społecznościowego Facebook i Instagram może dochodzić do profilowania Użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach Użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez Facebook i Instagram umożliwiają zestawianie danych osobowych Użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które Movement Academy może później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych Użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Movement Academy mogą być dostawcy usług zaopatrujący Movement Academy w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych), dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Movement Academy (w tym: kancelarie prawne, windykacje).

Dane gromadzone przez Movement Academy za pomocą Fanpage’a na profilu Facebook BOOTYMAKER i Instagrama BOOTYMAKER będzie przetwarzał również Facebook jako współadministrator danych, w celach i w sposób określony w polityce prywatności Facebook. Dane te mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym Facebook zapewni poszanowanie prywatności Użytkowników w przypadku przetwarzania danych poza EOG (dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).

Dodatkowo dane osobowe ujawniane przez Użytkowników Fanpage’a BOOTYMAKER oraz Instagrama BOOTYMAKER jako publiczne będą dostępne dla nieograniczonego grona odbiorców, w tym również dla odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym, że Movement Academy nie ma wpływu na treści publikowane przez Użytkowników na portalu społecznościowym Facebook (możemy je wyłącznie usunąć, jednak tylko w określonych Regulaminem Korzystania z Portali Społecznościowych BOOTYMAKER okolicznościach) prosimy o rozsądne udostępnianie treści na Fanpage’u i Instagramie.

Ponieważ w ramach współpracy Movement Academy z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, Użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i Movement Academy w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW BOOTYMAKER

Bez względu z jakiej usługi Użytkownik korzysta, Użytkownikowi zawsze przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania zmiany, sprostowania, poprawienia danych osobowych.

W przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego Użytkownikom mogą również przysługiwać następujące uprawnienia:

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonych zgód, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane, przy czym odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Użytkownik uzna, że zostały naruszone jego prawa.

Aby skorzystać z przysługujących Użytkownikom uprawnień prosimy o kontakt za pomocą naszego adresu e-mail bądź pisemnie, pocztą tradycyjną, na adresy wskazane na początku niniejszej Polityki Prywatności. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. prawo do wycofania zgody).

POLITYKA COOKIES SERWISU BOOTYMAKER

Serwis BOOTYMAKER wykorzystuje mechanizm plików cookies (ciasteczka), które są niewielkimi plikami zawierającymi dane informatyczne, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy cookies składa się z części, tj.:

 • termin ważności – niektóre pliki cookie wygasają po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesyjne) zaś inne cookie zostają automatycznie usunięte po osiągnięciu terminu ważności, która została ustawiona (tzw. coookie trwałe);
 • nazwa strony www lub subdomeny, która ustawiła plik cookie,
 • nazwa pliku cookie, który został ustanowiony na stronie,
 • element zapamiętywania, których strona www używa z poprzedniej wizyty.

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ oraz https://wszystkoociasteczkach.pl/.

Ze względu na okres przechowywania, pliki cookies wykorzystywane w ramach serwisu BOOTYMARKER mogą mieć charakter:

 • cookies „tymczasowych” lub „sesyjnych” (session cookies), które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej,
 • cookies „trwałych” (persistent cookies), zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika,
 • cookies podmiotów zewnętrznych (third partie cookies), pochodzące z serwerów podmiotów współpracujących z serwisem.

Pliki cookies, uwzględniając ich cel stosowania, wykorzystywane w ramach serwisu BOOTYMARKER mogą mieć charakter:

 • niezbędny – ich celem jest zapewnienie właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów,
 • funkcjonalny – ich celem jest umożliwienie serwisowi zapamiętanie wyborów dokonanych przez Użytkownika, w tym zapamiętanie ustawień dotyczących akceptacji lub odrzucania plików cookies,
 • wydajnościowy – ich celem jest gromadzenie informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają z serwisu,
 • analityczny – ich celem jest prowadzenie statystyk i analiz.

Serwis BOOTYMARKER wykorzystuje różne technologie cookies. Aby uzyskać informacje o tym, jakie dokładnie cookies są dystrybuowane w ramach serwisu, należy skorzystać z ustawień przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Movement Academy jednocześnie informuje, że nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdziemy lub do których możemy mieć dostęp.

Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień w zakresie zarządzania plikami cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, które zostały dotychczas zapisane. Jeśli Użytkownik nie chce, by pliki cookies były zapisywane na jego urządzeniu w przyszłości, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Movement Academy wskazuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies niezbędnych dla bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu. Aby zmienić ustawienia w zakresie zarządzania plikami cookies prosimy skorzystać z ustawień oraz centrum pomocy Państwa przeglądarki.

W razie pytań lub w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw przysługujących Państwu jako Użytkownikom, bardzo prosimy o kontakt za pomocą naszego adresu e-mail bądź pisemnie, pocztą tradycyjną, na adresy wskazane na początku niniejszej Polityki Prywatności.

DODATKOWE INFORMACJE

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.

Data wydania niniejszej Polityki Prywatności: 21 grudnia 2021 r.